ประชุมวิชาการ เรื่อง DENTAL MANAGEMENT IN MEDICALLY COMPROMISED PATIENT

29 พฤษภาคม 66 @ 08:00 น. - 31 พฤษภาคม 66 @ 16:00 น.
โดย admin admin
2354 ครั้ง
29 พฤษภาคม 66 @ 08:00 น. - 31 พฤษภาคม 66 @ 16:00 น.
โดย admin admin
2354 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > ประชุมวิชาการ เรื่อง DENTAL MANAGEMENT IN MEDICALLY COMPROMISED PATIENT

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. Early bird สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 29 พ.ค. 66 @ 08:00 น.
  ถึง 31 พ.ค. 66 @ 17:00 น.
  ฿ 4,000
 2. Early bird สำหรับศิษย์เก่า มข.
  เริ่ม 29 พ.ค. 66 @ 08:00 น.
  ถึง 31 พ.ค. 66 @ 17:00 น.
  ฿ 3,500
 3. Early bird สำหรับบุคลากรและศิษย์ปัจจุบัน
  เริ่ม 29 พ.ค. 66 @ 08:00 น.
  ถึง 31 พ.ค. 66 @ 17:00 น.
  ฿ 3,000
 4. สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 29 พ.ค. 66 @ 08:00 น.
  ถึง 31 พ.ค. 66 @ 17:00 น.
  ฿ 4,500
 5. สำหรับศิษย์เก่า มข.
  เริ่ม 29 พ.ค. 66 @ 08:00 น.
  ถึง 31 พ.ค. 66 @ 17:00 น.
  ฿ 4,000
 6. สำหรับบุคลากรและศิษย์ปัจจุบัน
  เริ่ม 29 พ.ค. 66 @ 08:00 น.
  ถึง 31 พ.ค. 66 @ 17:00 น.
  ฿ 3,500

 **ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากจำนวนผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่เปิดรับเรียบร้อยแล้ว***

                 


ในปัจจุบันโรงพยาบาลทุกระดับที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศ มีทันตแพทย์ปฏิบัติงานในฐานะผู้ให้บริการทางทันตกรรมพร้อมมูล ครอบคลุมงานระดับเบื้องต้นในเกือบทุกสาขา ซึ่งผู้ป่วยที่มารับบริการมีทั้งผู้ที่มีเฉพาะปัญหาทางทันตกรรม และมีจำนวนไม่น้อยมีโรคทางระบบร่วมด้วย ซึ่งมีทั้งกรณีที่แพทย์ส่งมาปรึกษาเพื่อรับการรักษาทางทันตกรรม หรืออาจทราบได้จากการซักประวัติเบื้องต้นจากผู้ป่วย ทั้งนี้ทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้นเพื่อช่วยในการวินิจฉัยหรือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานในโรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดที่ทำให้ต้องตัดสินใจในการรักษา โรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง โรคตับ โรคไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น ซึ่งโรคและภาวะดังกล่าวพบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปดังที่กล่าวแล้วข้างต้น และปัจจุบันนี้ความรู้ทางแพทยศาสตร์ ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างกว้างขวาง ทำให้มีแนวปฏิบัติเฉพาะโรคเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนการจัดการทางทันตกรรมที่เหมาะสม ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทันตแพทย์ต้องฟื้นฟูความรู้ดังกล่าวให้ทันสมัย 

นอกเหนือจากภาวะของโรคทางระบบที่พบได้บ่อยดังที่ได้กล่าวแล้ว ยังมีภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรมที่ทันตแพทย์ทั่วไปในโรงพยาบาลชุมชน อาจจะมีโอกาสได้ให้การดูแลผู้ป่วยมากขึ้นในปัจจุบัน เช่น ภาวะกระดูกตายภายหลังจากการรับรังสีรักษา หรือภาวะกระดูกตายภายหลังการรัับการรักษาด้วยยากลุ่มบิสฟอสโฟเนต รวมไปถึงภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ในห้องทันตกรรม ทันตแพทย์จำเป็นต้องทราบถึงลักษณะความผิดปกติดังกล่าว และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินได้ด้วยตนเอง หรือร่วมกับแพทย์หรือศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลได้


โครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “การจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบและภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมช่องปากที่พบบ่อย"


กลุ่มเป้าหมาย

• ทันตแพทย์ จำนวน 140 คน


การลงทะเบียน

Early bird

ลงทะเบียน ตั้งแต่ 1 มีนาคม - มี.ค. ถึง 21 เมษายน 2566 (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด)

• ทันตแพทย์ทั่วไป ชำระเงิน 4,000 บาท

• ศิษย์เก่า มข ชำระเงิน 3,500 บาท

• บุคลากรและศิษย์ปัจจุบัน ชำระเงิน 3,000 บาท

Regular

ลงทะเบียน ตั้งแต่ 22 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2566 (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด)

• ทันตแพทย์ทั่วไป ชำระเงิน 4,500 บาท

• ศิษย์เก่า มข ชำระเงิน 4,000 บาท

• บุคลากรและศิษย์ปัจจุบัน ชำระเงิน 3,500 บาท


สถานที่จัดประชุมวิชาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วิทยากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.นพ.ทพ.ดร. สุทิน จินาพรธรรม 

ศ.ทพญ.ดร. ศจี สัตยุตม์

รศ.ทพญ. วิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล 

อ.นพ.ทพ. ธีรัตต์ เจิ่งประภากร

อ.นพ.ทพ. นิพนธ์ คล้ายอ่อน 

อ.นพ.ทพ. อมรเทพ มั่งมี

อ.ทพ. อิทธิพร สุธีพิเชฐภัณฑ์ 


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.นพ. ธงชัย ประฏิภาณวัตร

รศ.นพ. ภัทรพงษ์ มกรเวส

ผศ.นพ. กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ 

ผศ.นพ. อธิบดี มีสิงห์  

ผศ.นพ. นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์

ผศ.นพ. เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล

อ.นพ. วรวัฒน์ จำปาเงิน  

อ.นพ. วิศรุต มานะศิริสุข

อ.นพ. นราชัย จุฬานนท์

อ.นพ. พิสาข์ พิพิธพร

นพ. ณัฐภัทร เสรีวิวัฒนา 


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย

ผศ.ทพ. เวทัส ศักดิ์เดชยนต์


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ทพ. กฤษสิทธิ์ วาริน

อ.นพ.ทพ. เชิดพันธุ์ เบญจกุล 


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.นพ.ทพ. ทีปวัฒน์ วิถีรุ่งโรจน์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

อ.นพ.ทพ. วรภัทร ตราชู


ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับคะแนน CDEC ทั้งหมด 21 คะแนน เมื่อทำแบบสอบถามในตอนท้ายของวันที่บรรยาย