โครงการอบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุ (เวชศาสตร์ช่องปาก)

12 มิถุนายน 66 @ 08:00 น. - 14 กรกฎาคม 66 @ 17:00 น.
โดย admin admin
83 ครั้ง
12 มิถุนายน 66 @ 08:00 น. - 14 กรกฎาคม 66 @ 17:00 น.
โดย admin admin
83 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > โครงการอบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุ (เวชศาสตร์ช่องปาก)

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
  1. ทันตแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
    เริ่ม 12 มิ.ย. 66 @ 12:00 น.
    ถึง 14 ก.ค. 66 @ 12:00 น.
    ฿ 40,000

ด้วยประชากรผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบันทั้งในประชาคมโลก และในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุส่งผลให้มีผู้มารับบริการทันตสาธารณสุขที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น รอยโรคในช่องปากซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นทันตแพทย์ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนจึงควรมีความรู้ความสามารถในการดูแลและจัดการกับรอยโรคต่างๆ เหล่านี้มากขึ้น เพื่อให้การบริการทางทันตสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


โครงการอบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุ (เวชศาสตร์ช่องปาก)

แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กลุ่มเป้าหมาย

ทันตแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข


การลงทะเบียน

วันนี้ - 24 พฤษภาคม 2566


ค่าลงทะเบียน

ชำระเงิน 40,000 บาท


สถานที่จัดประชุมวิชาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วิทยากร

ศ.ดร.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง

รศ.เพ็ญศรี โพธิภักดี

รศ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส

รศ.วิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล

ผศ.ดร.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช

ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์

อ.ดร.พงศภัค ว่องรัตน์วานิช

อ.นพ.นราชัย จุฬานนท์

ทพญ.วริยา พันธ์ประสิทธิ์