อบรมเชิงปฏิบัติการ Soft Tissue Management Around Dental Implant And Implant Maintenance

5 กรกฎาคม 66 @ 08:00 น. - 7 กรกฎาคม 66 @ 18:00 น.
โดย admin admin
794 ครั้ง
5 กรกฎาคม 66 @ 08:00 น. - 7 กรกฎาคม 66 @ 18:00 น.
โดย admin admin
794 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > อบรมเชิงปฏิบัติการ Soft Tissue Management Around Dental Implant And Implant Maintenance

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
  1. ทันตแพทย์ทั่วไป
    เริ่ม 9 มิ.ย. 66 @ 08:00 น.
    ถึง 28 มิ.ย. 66 @ 18:00 น.
    ฿ 18,000


โครงการฝึกอบรมระยะสั้น แขนงวิชาปริทันตวิทยา

เรื่อง Soft Tissue Management Around Dental Implant And Implant Maintenance

                ระหว่าง วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

                  ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทันตกรรมรากเทียมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป เนื่องจากรากฟันเทียมสามารถทดแทนฟันได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุดทั้งในแง่การใช้งานและความสวยงาม ประกอบกับปัจจุบันราคาของวัสดุและอุปกรณ์ในงานรากฟันเทียมมีราคาลดลงทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ 

การใส่รากฟันเทียมจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีการประเมินผู้ป่วยอย่างเหมาะสมทั้งการประเมินสภาวะโรคประจำตัวของผู้ป่วย ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเนื้อเยื่อรอบรากฟันเทียมอักเสบ (peri-implantitis) ได้แก่ การมีอนามัยช่องปากไม่ดี การเป็นโรคปริทันต์อักเสบ หรือมีประวัติการเป็นโรคปริทันต์อักเสบ รวมทั้งการที่ผู้ป่วยไม่สามารถมาพบทันตแพทย์ในระยะคงสภาพได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดโรคเนื้อเยื่อรอบรากฟันเทียมอักเสบ

การมีเหงือกที่มีสุขภาพดี และสวยงามจะต้องมีเตรียมเนื้อเยื่อเหงือก โดยการรักษาโรคเหงือกอักเสบหรือปริทันต์อักเสบ รวมทั้งในบริเวณที่มีเนื้อเยื่อเหงือกไม่เพียงพอที่จะป้องกันการรุกรานของเชื้อแบคทีเรียจำเป็นต้องมีการทำศัลยกรรมปลูกเหงือกเพื่อเพิ่มปริมาณเหงือกยึดซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมคราบจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น การควบคุมคราบจุลินทรีย์มีผลต่อการป้องกันการเกิดเนื้อเยื่อรอบรากฟันเทียมอักเสบ ซึ่งการรักษาโรคเนื้อเยื่อรอบรากฟันเทียมอักเสบมักจะไม่สามารถทำนายผลได้ ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการรักษา

การป้องกันการเกิดโรคเนื้อเยื่อรอบรากฟันเทียมอักเสบจะประกอบด้วยความสามารถในการทำความสะอาดที่ดีของผู้ป่วยก่อนการปักรากเทียม ความใส่ใจในการมาคงสภาพเนื้อเยื่อปริทันต์ที่ดีพอ รวมทั้งการมีเนื้อเยื่อรอบรากเทียมที่มีสุขภาพดีและมีเหงือกยึดเพียงพอ ก่อนที่จะมีการปักรากเทียม นอกจากนี้การทำศัลยกรรมปลูกเหงือกยังช่วยแก้ไขความวิการรอบๆ รากเทียม เช่น การปลูกเหงือกเพื่อเพิ่มความหนาลดการสะท้อนของขอบครอบฟันของรากเทียม การปลูกเหงือกเพื่อแก้ไขปัญหาเหงือกบริเวณรากฟันเทียม เป็นต้น

ดังนั้นทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจึงควรให้ความสำคัญกับการเตรียมและการคงสภาพเหงือกที่ดีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้การรักษาและเพื่อลดโอกาสการเกิดรอยโรคเนื้อเยื่อรอบรากฟันเทียมอักเสบ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย วางแผนการรักษาโรครอบรากเทียม

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรครอบรากเทียม 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการคงสภาพรากเทียม

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะทางคลินิกในงานศัลยกรรมปลูกเหงือกรอบรากเทียม


กลุ่มเป้าหมาย

ทันตแพทย์ทั่วไป 10 คน


การลงทะเบียน

9 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2566


ค่าลงทะเบียน

ชำระเงิน 18,000 บาท


สถานที่จัดประชุมวิชาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ระยะเวลาการจัดอบรม

ระหว่างวันที่ 5-7 เดือนกรกฎาคม 2566


รูปแบบการจัดอบรม

การบรรยาย

การฝึกปฏิบัติการ 

การสังเกตการณ์และเป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้


รายชื่อวิทยากร

         คณาจารย์แขนงวิชาปริทันตวิทยา ได้แก่

1. รศ.ดร.แสงโสม ประจะเนย์

2. รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ

3. รศ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์

4. รศ.ดร.ดุษฎี หอมดี

5. อ.กมลชนก ตั้งวานิชกพงษ์

6. ทพ.ธนภัทร ศรีโพนทอง

7. ทพญ.กมลชนก กมลนฤเมธ