อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทันตกรรมรากเทียมแบบเร่งรัด Crash Course in Dental Implant

21 สิงหาคม 66 @ 08:00 น. - 25 มีนาคม 67 @ 17:00 น.
โดย admin admin
2965 ครั้ง
21 สิงหาคม 66 @ 08:00 น. - 25 มีนาคม 67 @ 17:00 น.
โดย admin admin
2965 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทันตกรรมรากเทียมแบบเร่งรัด Crash Course in Dental Implant

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. ทันตแพทย์ทั่วไป *โครงการ 1 ช่วงเวลาอบรมวันที่ 21 - 24 ส.ค. 66 (บรรยาย + ปฏิบัติการในโมเดล)
  เริ่ม 12 ก.ค. 66 @ 08:30 น.
  ถึง 31 ก.ค. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 15,000
 2. นศ.หลังปริญญา *โครงการ 1 ช่วงเวลาอบรมวันที่ 21 - 24 ส.ค. 66 (บรรยาย + ปฏิบัติการในโมเดล)
  เริ่ม 16 มิ.ย. 66 @ 12:00 น.
  ถึง 31 ก.ค. 66 @ 12:00 น.
  ฿ 7,500
 3. ทันตแพทย์ทั่วไป *โครงการ 1+2 ช่วงเวลาอบรม ส.ค. 66 - 25 มี.ค.67 โครงการ 1 + ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วย (2 ซี่, 1-2 เคส)** สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน!!
  เริ่ม 12 ก.ค. 66 @ 08:30 น.
  ถึง 31 ก.ค. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 79,000


การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวในงานทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน

เรื่อง ทันตกรรมรากเทียมแบบเร่งรัด Crash Course in Dental Implant

** สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน!!


ระยะเวลาและรูปแบบการอบรม

แบ่งออกเป็น 2 โครงการ รวมระยะเวลา 8 เดือน ( สิงหาคม 2556 - มีนาคม 2567)  

โครงการที่ 1 การบรรยายเนื้อหาและการสัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม และการปฏิบัติงาน

                  ในโมเดลเกี่ยวกับงานทันตกรรมรากเทียมในระบบต่างๆ

                          วันที่ 21 -24 สิงหาคม 2566

โครงการที่ 2 การปฏิบัติงานในคลินิกในการให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมรากเทียม

                         วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ถึง 25 มีนาคม 2567

สถานที่

ณ โรงแรมเฮือนต้นนุ่น จังหวัดขอนแก่น และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


วิทยากร

ทันตกรรมประดิษฐ์

รศ. ดนัย ยอดสุวรรณ

รศ.ดร. ดาราพร แซ่ลี้

รศ.ดร. ธิดารัตน์ อังวราวงศ์

รศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ

ผศ. วัชรินทร์ หอวิจิตร

ผศ. ตุลารัตน์ สุขโท

อ.ดร. ธีรพันธ์ สอสกุล

อ.ดร. พิธิวัต เอื้อสุวรรณ

อ. เกติสุภา สุวรรณอาภา

อ. กิรวุฒิ เหลืองตระกูล

อ. อรรถสิทธิ์ บุญบานเย็น

อ. ปรียารัตน์ ปล่องนิราส

ทพ. สุวิทย์ ลิมป์ปัทมปาณี

ทพ. พงศกร ภู่วโรดม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

รศ. เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล

ผศ. ภัทรมน รัตนาพันธ์

ผศ. สุภาพร คงสมบูรณ์

ทพญ. สุปรียา ตันพลีรัตน์

ปริทันตวิทยา

รศ.ดร. แสงโสม ประจะเนย์

รศ. วราภรณ์ สุวรรณรงค์

รศ.ดร. ดุษฎี หอมดี

อ. กมลชนก ตั้งวานิชกพงษ์

ทพ. ธนภัทร ศรีโพนทอง

ทพญ. กมลชนก กมลนฤเมธ

วินิจฉัยโรคช่องปาก

อ.ดร. พงศภัค ว่องรัตน์วานิช

T-Dental Lab

ทพ. ชาญชัย กิ่งวัฒนกุล


กลุ่มเป้าหมายและจำนวน

กลุ่มเป้าหมาย : ทันตแพทย์ทั่วไปที่มีความสนใจในทันตกรรมรากเทียม ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์แต่ต้องการเพิ่มทักษะในทันตกรรมรากเทียมมากขึ้น

จำนวน    โครงการที่ 1 ทันตแพทย์ทั่วไปและนักศึกษาหลังปริญญา จำนวน 40 คน

            โครงการที่ 2 ทันตแพทย์ทั่วไป จำนวน 20 คน

            วิทยากร และ เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 20 คน


ผู้สนับสนุน

Sponsor