ประชุมวิชาการ เรื่อง "ทันตกรรมป้องกันในเด็กสำหรับทันตบุคลากร"

23 สิงหาคม 66 @ 08:30 น. - 25 สิงหาคม 66 @ 16:30 น.
โดย admin admin
1561 ครั้ง
23 สิงหาคม 66 @ 08:30 น. - 25 สิงหาคม 66 @ 16:30 น.
โดย admin admin
1561 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > ประชุมวิชาการ เรื่อง "ทันตกรรมป้องกันในเด็กสำหรับทันตบุคลากร"

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. ทันตแพทย์ทั่วไป/ทันตบุคลากร
  เริ่ม 12 ก.ค. 66 @ 08:30 น.
  ถึง 18 ส.ค. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 5,000
 2. ทันตแพทย์ทั่วไป/ทันตบุคลากร
  เริ่ม 10 ส.ค. 66 @ 00:00 น.
  ถึง 18 ส.ค. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 5,000
 3. นักศึกษาระดับปริญญาโท
  เริ่ม 10 ส.ค. 66 @ 12:00 น.
  ถึง 18 ส.ค. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 2,000

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง ทันตกรรมป้องกันในเด็กสำหรับทันตบุคลากร

แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

........................................................................................................................................................................

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโรคฟันผุยังเป็นปัญหาที่สำคัญของเด็กไทยในทุกกลุ่มอายุและเด็กพิเศษ เด็กที่มีโรคฟันผุส่งผลกระทบทั้งในเรื่องการรับประทานอาหาร การดำรงชีวิตประจำวัน การเข้าสังคม การขาดเรียนเพื่อมารับการรักษา นอกจากนี้ยังทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครองและภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับการรักษาในปัจจุบันที่เน้นการงานทันตกรรมป้องกันมากกว่าการรักษา แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็กร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ที่จัดการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมป้องกันในเด็กให้แก่ทันตบุคคลากรที่สนใจเพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้ทันตกรรมป้องกันในเด็กกลุ่มต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดที่แนบท้าย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นการบริการวิชาการ โดยเผยแพร่ความรู้ที่ทันสมัยทางทันตกรรมสำหรับเด็กจากอาจารย์ในหลักสูตรให้แก่ทันตแพทย์และทันตบุคลากรผู้สนใจ

ระยะเวลาในการจัด และสถานที่ในการจัดโครงการ

           วันที่ 23 -25 สิงหาคม 2566

         ณ ห้องประชุม CE 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

         คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมประชุม

         - ทันตแพทย์ และทันตบุคลากรที่สนใจ     40 คน

         - วิทยากร และเจ้าหน้าที่ประสานงาน       25 คน

                                               รวม   65 คน

รูปแบบการจัด   แบบบรรยาย ฝึกปฏิบัติการ  (แบบ onsite ) 

ค่าลงทะเบียน    ค่าลงทะเบียน วันที่ 12 กรกฎาคม - วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ราคา 5,000 บาท/คน 

ค่าลงทะเบียน วันที่ 10 สิงหาคม - วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ราคา 6,000 บาท/คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เผยแพร่ความรู้ที่ทันสมัยโดยอาจารย์ประจำแขนงวิชา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความกตัญญู และส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กรกับศิษย์เก่า

ผู้สนับสนุน

Sponsor