อบรมระยะสั้น “เบื้องหลังความสำเร็จงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม”Esthetics Dentistry:Behind the scene

21 สิงหาคม 66 @ 08:00 น. - 21 สิงหาคม 66 @ 16:00 น.
โดย admin admin
1164 ครั้ง
21 สิงหาคม 66 @ 08:00 น. - 21 สิงหาคม 66 @ 16:00 น.
โดย admin admin
1164 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > อบรมระยะสั้น “เบื้องหลังความสำเร็จงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม”Esthetics Dentistry:Behind the scene

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. แบบ On site (ทันตแพทย์ทั่วไป)
  เริ่ม 24 ก.ค. 66 @ 12:00 น.
  ถึง 13 ส.ค. 66 @ 17:00 น.
  ฿ 1,000
 2. แบบ On line (ทันตแพทย์ทั่วไป)
  เริ่ม 24 ก.ค. 66 @ 12:00 น.
  ถึง 13 ส.ค. 66 @ 17:00 น.
  ฿ 750

โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง “เบื้องหลังความสำเร็จงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม”

(Esthetics Dentistry: Behind the scene)การบูรณะฟันนั้น นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดรอยโรคเป็นหลักแล้ว ยังจำเป็นต้องแก้ไขให้ฟันที่มีพยาธิสภาพกลับมามีรูปร่างใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด ผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันนั้นได้ตามปกติ และมีความสวยงามตามธรรมชาติ ในปัจจุบันวัสุดทางทันตกรรมต่างๆได้มีการพัฒนาทั้งในเรื่องคุณสมบัติเชิงกล ความสามารถในการยึดติด และลอกเลียนสีฟันและคุณสมบัติต่างๆให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้น ฉะนั้นเพื่อสนับสนุนให้ทันตแพทย์มีความรู้ความสามารถในการบูรณะฟันให้มีความสวยงามตามธรรมชาติ ทางสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะจึงได้จัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทันตกรรมเพื่อความงาม เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางให้การบูรณะฟันด้วยเทคนิควิธีการต่างๆให้ฟันมีความสวยงามตามธรรมชาติ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยยิ้มและพูดด้วยความความมั่นใจและเอื้อให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผนการรักษาในงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางคลินิกได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักในการพิจารณาเกี่ยวกับงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสีและแสงในงานทันตกรรม เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำงานทางทันตกรรมให้มีประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการจัดการช่องว่างระหว่างฟันในลักษณะต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางคลินิกได้


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

         สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ ร่วมกับหน่วยบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่

   วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

   ณ ห้องบรรยายการศึกษาต่อเนื่อง 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   และเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ zoom

 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวน

       ภาคบรรยาย  

         - ทันตแพทย์ทั่วไป อบรมที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จำนวน  40 คน

       ภาคบรรยาย  

- ทันตแพทย์ทั่วไป อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ zoom                          จำนวน  60 คน

    

         วิทยากร

         คณาจารย์จากสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

1.      ผศ.ทพญ.กรกมล สุขจิตร 

2.      ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข

3.      ผศ.ทพ.ดร.สุชาติ วงศ์ขันตี 

4.      ผศ.ทพ.พีรพงศ์ กุประดิษฐ์  

5.      ผศ.ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต์

6.      ผศ.ทพญ.ดร.จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

7.      ผศ.ทพญ.กุลวรา ธาริยะ   

8.      ศ.ปัทมา นาถะภักติ

9.      ผศ.เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน

10.  รศ.อังสนา ใจแน่น

11.  ผศ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต

12.  ผศ.ภาณุพงษ์ จิรเดโชชัย

13.  ผศ.ปิ่นพนา ทวีสิทธิ์  

14.  ทพ.ชาญณรงค์ ลิ้มพิพัฒน์

15.  ทพ.ณัฐนนท์ ภูษา

16.  ทพ.พงศกร อมรไชย

17.  ทพ.ณัฐภณ กิติปัณฑุ

ผู้สนับสนุน

Sponsor