โครงการแนะแนวการทำงานของทันตแพทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

4 ตุลาคม 66 @ 08:00 น. - 25 ตุลาคม 66 @ 16:30 น.
โดย cedent kku
2178 ครั้ง
4 ตุลาคม 66 @ 08:00 น. - 25 ตุลาคม 66 @ 16:30 น.
โดย cedent kku
2178 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > โครงการแนะแนวการทำงานของทันตแพทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. อบรม วันที่ 4 ตุลาคม 2566
  เริ่ม 22 ก.ย. 66 @ 09:00 น.
  ถึง 1 ต.ค. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 3,500
 2. อบรม วันที่ 11 ตุลาคม 2566
  เริ่ม 22 ก.ย. 66 @ 09:00 น.
  ถึง 1 ต.ค. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 3,500
 3. อบรม วันที่ 18 ตุลาคม 2566
  เริ่ม 22 ก.ย. 66 @ 09:00 น.
  ถึง 1 ต.ค. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 3,500
 4. อบรม วันที่ 25 ตุลาคม 2566
  เริ่ม 22 ก.ย. 66 @ 09:00 น.
  ถึง 1 ต.ค. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 3,500

โครงการแนะแนวการทำงานของทันตแพทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

หน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 4, 11, 18 และ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 8.00 – 16.00 น.

ณ คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


** นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ไม่ต้องระบุเลข ท. ให้ระบุเป็นเลข 0

โปรดเลือกวันเข้าร่วมอบรม ได้ท่านละ 1 วัน เท่านั้น!! (นับจำนวนตามลำดับการชำระเงิน)

หากวันที่เลือกกดสมัครไม่ได้ แสดงว่าจำนวนเต็มตามที่เปิดรับแล้ว ให้กดเลือกวันอื่น


หลักการและเหตุผล

         เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะทางเลือกที่เป็นที่นิยมในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกเรียนต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์เพียงผ่านการแนะแนวทางของรุ่นพี่ หรืออาจารย์แนะแนวในเชิงข้อมูลหรือประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect Experience) เท่านั้น ทำให้ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทันตแพทย์ที่ครบรอบด้าน อาทิ ขั้นตอนการเรียนในระดับปริญญาตรีและแนวทางการเรียนต่อในระดับหลังปริญญาในสาขาต่างๆ ภาระหน้าที่และการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งในปัจจุบันยังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น เครื่องสแกนช่องปากสามมิติแบบดิจิตอล เข้ามาใช้ทั้งการตรวจ วินิจฉัยและใช้ในขั้นตอนการทำหัตถการ รวมถึงยังขาดมุมมองด้านทัศนคติที่มีต่ออาชีพทันตแพทย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับจากการสังเกตการณ์การทำงานจริงของทันตแพทย์ในโรงพยาบาล ที่เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทางตรง (Direct Experience)

ดังนั้นหน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการแนะแนวการทำงานของทันตแพทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานในฐานะทันตแพทย์ รวมถึงสร้างมุมมองทัศนคติต่ออาชีพทันตแพทย์ที่ถูกต้อง สร้างเสริมประสบการณ์ทางตรงจากการสังเกตการทำงานจริง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกคณะในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้ทางโครงการแนะแนวยังเปิดโอกาสให้มีการสอบถามพูดคุย สอบถามกับทันตแพทย์ในประเด็นที่สงสัยของนักเรียนแต่ละบุคคลอีกด้วย (Personalized Learning)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.      เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของทันตแพทย์ รวมถึงมีทัศนคติต่ออาชีพทันตแพทย์จากประสบการณ์ทางตรง ทั้งจากทันตแพทย์และผู้ร่วมงาน

2.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สังเกตการณ์ขั้นตอนการทำงานในคลินิกทันตกรรม

3.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างเป็นระบบ คือ ตรวจฟันผุ เหงือก ปริมาณหินน้ำลาย ฟันคุด และได้รับภาพถ่ายรังสีพาโนรามิกในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล

4.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับการตรวจประเมินการสบฟันโดยใช้การสแกนช่องปากแบบดิจิตอล และได้รับผลการสแกนช่องปากสามมิติในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

         ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลทันตกรรม และผู้ช่วยทันตแพทย์คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ทันตแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน 16  คน

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันละ 6 คน จำนวน 4 วัน) จำนวน 24  คน

รวมทั้งสิ้น

จำนวน 40  คน

 

วันและเวลาดำเนินโครงการ

วันที่ 4, 11, 18 และ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมเวลาดำเนินโครงการ 4 วัน

สถานที่ดำเนินโครงการ

คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รูปแบบการจัด    

จัดการแนะแนวในรูปแบบการบรรยาย ณ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก และสังเกตการณ์การทำงานของทันตแพทย์ รวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปากผู้เข้าร่วมโดยทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาล คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของทันตแพทย์และมีทัศนคติถูกต้องต่ออาชีพทันตแพทย์จากประสบการณ์ทางตรง

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สังเกตการณ์การทำงานในคลินิกทันตกรรม

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคตได้อย่างมั่นใจ

4. ผู้เข้าร่วมจะได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและการสบฟันอย่างเป็นระบบ รวมถึงได้รับภาพถ่ายรังสีพาโนรามิกและภาพสแกนสามมิติแบบไฟล์ดิจิตอลของตนเอง
ผู้สนับสนุน

Sponsor