ประชุมวิชาการ 3 สถาบัน เรื่อง สวยเกินต้านด้วยงานพรอส : Beyond Beauty by Prosth

27 พฤศจิกายน 66 @ 08:00 น. - 28 พฤศจิกายน 66 @ 16:30 น.
โดย cedent kku
3032 ครั้ง
27 พฤศจิกายน 66 @ 08:00 น. - 28 พฤศจิกายน 66 @ 16:30 น.
โดย cedent kku
3032 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > ประชุมวิชาการ 3 สถาบัน เรื่อง สวยเกินต้านด้วยงานพรอส : Beyond Beauty by Prosth

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. ทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 1 ต.ค. 66 @ 08:00 น.
  ถึง 31 ต.ค. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 3,500
 2. อาจารย์ และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ที่ได้รับโคต้าร์จาก 3 สถาบัน)
  เริ่ม 1 ต.ค. 66 @ 08:00 น.
  ถึง 15 พ.ย. 66 @ 16:30 น.
  ฟรี
 3. ทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 1 พ.ย. 66 @ 00:00 น.
  ถึง 15 พ.ย. 66 @ 16:30 น.
  ฿ 4,000


โครงการอบรมเชิงอภิปรายทางทันตกรรมประดิษฐ์ร่วมกันสามสถาบัน

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง “สวยเกินต้านด้วยงานพรอส : Beyond Beauty by Prosth”


** กลุ่มผู้ลงทะเบียนโคต้าร์ ต้องมีรายชื่อที่สถาบันส่งรายชื่อมา และแนบสลิปจากการแจ้งของทีมงาน**

**โปรดเข้าไปแก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียน ในส่วนของชื่อภาษาอังกฤษ**

1.     หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางทันตกรรม มีความต้องการและสนใจในเรื่องความสวยในบริเวณใบหน้าและช่องปากมากขึ้น ทันตแพทย์จึงควรมีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจถึงหลักการของการรักษาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการรักษาและคนไข้พึงพอใจ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ได้ตระหนักถึงความต้องการและสนใจในเรื่องความสวยในบริเวณใบหน้าและช่องปากของผู้ป่วยที่มีมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี วิทยาการ วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ๆ ทำใช้ในการรักษาผู้ป่วย ทางสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมมือกับ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการฝึกอบรมเชิงอภิปรายทางทันตกรรมประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานด้านต่าง ๆ ให้กับทันตแพทย์เกี่ยวกับหลักการในการรักษาคนไข้ และการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการรักษาในผู้ป่วยเกี่ยวกับงาน ทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อให้เกิดความสวยงามได้


2.     วัตถุประสงค์

1.      เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับงานทันตกรรมประดิษฐ์ด้านต่างๆ ได้แก่ ทันต-กรรมประดิษฐ์ชนิดติดแน่น ทันตกรรมประดิษฐ์ชนิดถอดได้ ฟันเทียมทั้งปากและอวัยวะเทียมบนใบหน้าและขากรรไกร 

2.      เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบูรณะผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ให้เกิดความสวยงามได้


3.วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์


4. ผู้เข้าร่วมประชุม

 4.1 ทันตแพทย์ทั่วไป  จำนวน 130 คน

 4.2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและอาจารย์จากสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ทั้งสามสถาบัน  จำนวน 120 คน

4.3 วิทยากรที่ไม่ใช่อาจารย์จากสาขาทันตกรรมประดิษฐ์สามสถาบัน จำนวน  15 คน

                                              รวม                                จำนวน 265 คน

   

5. วิทยากร

วิทยากรภายในจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 คน

1.      รศ. พทญ. วราภรณ์ สุวรรณรงค์

2.      ผศ. ทพ. วัชรินทร์ หอวิจิตร

3.      ผศ. ทพญ. ตุลารัตน์ สุขโท

4.      อ. ดร. ทพ. ธีรพันธ์ สอสกุล

5.      อ. ดร. ทพ. พิธิวัต เอื้อสุวรรณ

6.      อ. ทพ. กิรวุฒิ เหลืองตระกูล

วิทยากรภายนอกคณะ จำนวน 8 คน

1.      รศ. ดร. ทพ. นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล

2.      อ.ทพ.วิศรุตม์ ประวัติวัชรา

3.      ผศ. ดร. ทพ. ณัฐดนัย โชติประเสริฐ

4.      ผศ.ทพญ.ดร. มาริสา สุขพัทธี

5.      ผศ.ทพญ. ภัทริกา อังกสิทธิ์

6.      อ.ทพ.ธโนวิทย์ สุทธิกลัด

7.      อ.ทพญ. เบญจภรณ์ พิทักษ์มหามงคล

8.      อ.ทพญ. รสิตา กุศลพัฒน์


6. ค่าลงทะเบียน

1 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน 2566 ทันตแพทย์ทั่วไป 3,500 บาท


7.คะแนน CDEC 13 คะแนน


8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจถึงหลักการของการรักษาเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ประสบความสำเร็จและคนไข้พึงพอใจ

2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่นำมาใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

3.ผู้เข้าร่วมประชุมมีทักษะและมีความมั่นใจในการรักษาผู้ป่วยบริเวณใบหน้าและช่องปากมากให้เกิดความสวยงามเพิ่มขึ้น


ลิ้งสำหรับผู้ที่ประสงค์อยากจองห้องพักที่ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์


ผู้สนับสนุน

Sponsor