โครงการอบรมฟื้นความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง"การจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ"(VDO)

3 ตุลาคม 66 @ 08:30 น. - 31 ธันวาคม 66 @ 16:30 น.
โดย cedent kku
2705 ครั้ง
3 ตุลาคม 66 @ 08:30 น. - 31 ธันวาคม 66 @ 16:30 น.
โดย cedent kku
2705 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > โครงการอบรมฟื้นความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง"การจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ"(VDO)

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
  1. Online (นักศึกษาทันตแพทย์ ทันตแพทย์ หรือบุคลากรทางทันตสาธารณสุข)
    เริ่ม 3 ต.ค. 66 @ 09:00 น.
    ถึง 15 ธ.ค. 66 @ 16:30 น.
    ฿ 1,000

โครงการอบรมฟื้นความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง "การจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ"


หลักการและเหตุผล

ทันตแพทย์เป็นวิชาชีพเฉพาะทางสาขาหนึ่งที่ให้บริการผู้ป่วยทางทันตกรรมครอบคลุมทุกมิติ นอกจากองค์ความรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูโรคหรือความผิดปกติทาง   ทันตกรรมแล้ว ทันตแพทย์ควรจะมีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์เบื้องต้น โดยเฉพาะโรคหรือความผิดปกติที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางทันตกรรม เพื่อให้สามารถตัดสินใจในการวางแผนและให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนอันไม่พึงประสงค์ทั้งระหว่างและภายหลังการรักษาทางทันตกรรม 

ปัจจุบันศาสตร์ทางการแพทย์ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเสมอมาโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นผลจากการค้นคว้าวิจัยในวงการแพทย์ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ทำให้แนวทางในการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ตลอดจนการจัดการทางทันตกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคหรือความผิดปกตินั้นๆ อาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางที่ยอมรับในปัจจุบัน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทันตแพทย์ควรได้รับการอบรมฟื้นความรู้ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

ในการนี้สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นในรูปแบบ onsite ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าวสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ ได้รับข้อมูลจากทันตแพทย์หลายท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากติดภารกิจและมีข้อจำกัดต่างๆ จึงเป็นที่มาในการจัดโครงการต่อเนื่องโครงการนี้ขึ้นในรูปแบบโครงการอบรมฟื้นความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีเนื้อหาเดียวกับการจัดประชุมก่อนหน้า แต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ให้ความสนใจในอีกกลุ่มหนึ่ง โดยหวังว่าจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 

วัตถุประสงค์

         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ

 

วิธีการจัดประชุม

         ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ในรูปแบบวิดิโอคลิป (VDO clip) ที่เข้าถึงได้ตามความต้องการ (on demand)

         บนฐานข้อมูลออนไลน์ (online database)

 

ระยะเวลาลงทะเบียน

         วันที่ 15 ตุลาคม 2566 - 15 ธันวาคม 2566

ระยะเวลาเข้าชมวิดิคลิป

         วันที่ 15 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

        ระยะที่เวลาที่สามารถรับชมวิดิคลิป 2 สัปดาห์ ถึง 2 เดือน (นับตั้งแต่วันลงทะเบียน)

 

สถานที่

         ไม่มี (เป็นรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนฐานข้อมูลออนไลน์)

 

กลุ่มเป้าหมาย

·      นักศึกษาทันตแพทย์ ทันตแพทย์ หรือบุคลากรทางทันตสาธารณสุขที่สนใจ

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

·      ผู้เข้ารับการอบรม online             จำนวน 100 ท่าน

 

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม

·      แบบ online                           1,000 บาท/คน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

         อ.นพ.ทพ.นิพนธ์ คล้ายอ่อน

          สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ที่ปรึกษาโครงการ

·  รศ.ทพญ.เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล  หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วิทยากร

·      ศ.ทพญ.ดร.ศจี สัตยุตม์         สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

·      ผศ.นพ.ทพ.ดร.บวร คลองน้อย  ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

·      ศ.นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร     สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

·      อ.นพ.ทพ.ธีรัตต์ เจิ่งประภากร  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

·      ผศ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์    สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

·      ผศ.ทพ.กฤษสิทธิ์ วารินทร์      ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์

·      อ.นพ.วิศรุต มานะศิริสุข         สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

·      อ.นพ.ทพ.นิพนธ์ คล้ายอ่อน     สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.       

·      รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส        สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

·      ผศ.นพ.ทพ.ดร.สุทิน จินาพรธรรม สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

·      อ.นพ.พิสาข์ พิพิธพร               สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

·      อ.นพ.ทพ.ดร.สรรพสิทธิ์ ปัญญา  ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

·      ผศ.นพ.กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

·      อ.นพ.ทพ.วรภัทร ตราชู.        ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

·      นพ.ณัฐภัทร เสรีวิวัฒนา       ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข.

·      อ.นพ.ทพ.อมรเทพ มั่งมี         สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

·      ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล สาขาวิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข.    

·      อ.นพ.ทพ.เชิดพันธุ์ เบญจกุล   ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์

·      อ.นพ.นราชัย จุฬานนท์          สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

·      รศ.ทพญ.วิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

·      ผศ.นพ.วันทิน ศรีเบญจลักษณ์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

·      ผศ.ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์     ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

·      อ.นพ.วรวัฒน์ จำปาเงิน        สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

·      อ.ทพ.อิทธิพร สุธีพิเชฐภัณฑ์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. 

 

การประเมินผล

·      แบบสอบถาม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ทางการแพทย์พื้นฐานที่มีความทันสมัยเป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในปัจจุบัน

2.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจที่จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรม


#ตรวจสอบการโอน เวลา 15.00 น. ของทุกวัน โอนหลังจากเวลาดังกล่าว รับชมได้ในวันถัดไปนะคะ😊 (ขออภัยในความไม่สะดวก)🙏🙏🙏

 

ผู้สนับสนุน

Sponsor