อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หวานเป็นลม ดมเป็นสงบ” การทำให้ผู้ป่วยพิเศษสงบด้วยก๊าซไนตรัสออกไซด์

21 มีนาคม 67 @ 08:30 น. - 22 มีนาคม 67 @ 16:30 น.
โดย admin admin
563 ครั้ง
21 มีนาคม 67 @ 08:30 น. - 22 มีนาคม 67 @ 16:30 น.
โดย admin admin
563 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หวานเป็นลม ดมเป็นสงบ” การทำให้ผู้ป่วยพิเศษสงบด้วยก๊าซไนตรัสออกไซด์

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. ทันตแพทย์ทั่วไป กรณีไม่มีผู้ช่วยทันตแพทย์ติดตาม
  หมายเหตุ : กรณีไม่มีผู้ช่วยทันตแพทย์ติดตาม
  เริ่ม 21 มี.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 22 มี.ค. 67 @ 16:30 น.
  ฿ 8,900
 2. ทันตแพทย์ทั่วไป กรณีมีผู้ช่วยทันตแพทย์ติดตาม
  หมายเหตุ : กรณีมีผู้ช่วยทันตแพทย์ติดตาม
  เริ่ม 21 มี.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 22 มี.ค. 67 @ 16:30 น.
  ฿ 8,900
 3. บุคลากรภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น(อาจารย์/ทันตแพทย์/นักศึกษาหลังปริญญา)
  เฉพาะบุคลากรภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เท่านั้น
  เริ่ม 21 มี.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 22 มี.ค. 67 @ 16:30 น.
  ฿ 1,500
 4. ทันตแพทย์ทั่วไป กรณีไม่มีผู้ช่วยทันตแพทย์ติดตาม
  หมายเหตุ : กรณีไม่มีผู้ช่วยทันตแพทย์ติดตาม
  เริ่ม 21 มี.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 22 มี.ค. 67 @ 16:30 น.
  ฿ 7,400

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “หวานเป็นลม ดมเป็นสงบ” การทำใผู้ป่วยสงบด้วยก๊าซไนตรัสออกไซด์” ปีงบประมาณ 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

1. หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้ง “หน่วยทันตกรรมผู้ สูงวัยและผู้ป่วยพิเศษ” มีภารกิจตามยุทธศาสตร์คณะในการให้บริการดูแลรักษาโรคช่องปาก สนับสนุนการ เรียนการสอน การบริการวิชาการ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีความต้องการพิเศษที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่เป็น กลุ่มเปราะบางและมีภาวะพึ่งพิง และต้องการการดูแลทางทันตกรรมที่เป็นพิเศษ โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ มักมีปัญหา ความวิตกกังวลสูงขณะรับการรักษา จำเป็นต้องได้รับการรักษาทันตกรรมร่วมกับการทำให้สงบด้วยก๊าซไนตรัส ออกไซด์ออกซิเจน ซึ่งเป็นหัตถการที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และฝึกหัดทักษะในการทำให้สงบด้วยก๊าซไนตรัสออกไซด์-ออกซิเจน ให้แก่ทันตบุคลากรผู้สนใจ ทางศูนย์การดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยสูงวัยและผู้ป่วยพิเศษร่วมกับแขนงวิชาทัน ตกรรมสำหรับเด็ก จึงวางแผนจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรื่อง หวานเป็นลม ดมเป็นสงบ การทำให้ ผู้ป่วยสงบด้วยก๊าซไนตรัสออกไซด์” โดยมีขอบเขตการอบรมเกี่ยวกับการทำให้สงบด้วยก๊าซไนตรัสออกไซด์ - ออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีความวิตกกังวล ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม

2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ที่สนใจ

 

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีความวิตกกังวลโดยใช การทำให้สงบด้วยก๊าซไนตรัสออกไซด์-ออกซิเจน

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติการทำให้สงบด้วยก๊าซไนตรัสออกไซด์-ออกซิเจน

 

3. วัน เวลา และสถานที่

วันและเวลา : ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 -16.30 น.

สถานที่ : ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

4. รูปแบบการจัดโครงการ

รูปแบบ Onsite โดยมี ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ


5. ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. อาจารย์ และทันตแพทย์จากหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ                     จำนวน 30 ท่าน

2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ผู้ติดตาม)                                                      จำนวน 30 ท่าน

3. วิทยากร และบุคลากรดำเนินงาน                                                 จำนวน 20 ท่าน

รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 ท่าน

หมายเหตุ : ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ผู้ติดตาม) จะไม่มีค่าลงทะเบียน จำกัดให้ทันตแพทย์ 1 ท่าน สามารถมีผู้ช่วยทันต แพทย์ติดตามได้ 1 ท่าน

 

6. ค่าลงทะเบียน : 8,900.- บาท


7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีความวิตกกังวลโดยใช้การทำ ให้สงบด้วยก๊าซไนตรัสออกไซด์-ออกซิเจน

2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติการทำให้สงบด้วยก๊าซไนตรัสออกไซด์-ออกซิเจน


สำหรับทันตแพทย์ที่มีผู้ช่วยเป็นผู้ติดตาม สามารถแจ้งรายชื่อผู้ติดตามได้ที่นี่นะคะ >>> CLICK!!!

ผู้สนับสนุน

Sponsor