ประชุมวิชาการวาระครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 พฤษภาคม 67 @ 08:30 น. - 17 พฤษภาคม 67 @ 17:30 น.
โดย admin admin
2714 ครั้ง
15 พฤษภาคม 67 @ 08:30 น. - 17 พฤษภาคม 67 @ 17:30 น.
โดย admin admin
2714 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > ประชุมวิชาการวาระครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. A(1):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs+Pre-Congress สาขาศัลย์ฯ (lecture + hands-on)
  กลุ่มทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 15 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 15,000
 2. A(2):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs+Pre-Congress สาขาศัลย์ฯ (lecture + hands-on)
  กลุ่มอาจารย์พิเศษ/ศิษย์เก่า/บุคลากรภายในคณะฯ
  เริ่ม 15 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 14,500
 3. A(3):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs+Pre-Congress สาขาศัลย์ฯ (lecture + hands-on)
  กลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ปัจจุบัน ภายในคณะฯ
  เริ่ม 15 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 12,500
 4. B(1):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs+Pre-Congress สาขาศัลย์ฯ (lecture)
  กลุ่มทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 15 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 7,000
 5. B(2):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs+Pre-Congress สาขาศัลย์ฯ (lecture)
  กลุ่มอาจารย์พิเศษ/ศิษย์เก่า/บุคลากรภายในคณะฯ
  เริ่ม 15 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 6,500
 6. B(3):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs+Pre-Congress สาขาศัลย์ฯ (lecture)
  กลุ่ม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ปัจจุบัน ภายในคณะฯ
  เริ่ม 15 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 4,500
 7. C(1):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs+Pre-Congress สาขาทันตกรรมบูรณะ
  กลุ่มทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 15 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 8,500
 8. C(2):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs+Pre-Congress สาขาทันตกรรมบูรณะ
  กลุ่มอาจารย์พิเศษ/ศิษย์เก่า/บุคลากรภายในคณะฯ
  เริ่ม 15 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 8,000
 9. C(3):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs+Pre-Congress สาขาทันตกรรมบูรณะ
  กลุ่ม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ปัจจุบัน ภายในคณะฯ
  เริ่ม 15 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 6,000
 10. D(1):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs+Pre-Congress แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน
  กลุ่มทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 15 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 5,000
 11. D(2):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs+Pre-Congress แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน
  กลุ่มอาจารย์พิเศษ/ศิษย์เก่า/บุคลากรภายในคณะฯ
  เริ่ม 15 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 4,500
 12. D(3):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs+Pre-Congress แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน
  กลุ่ม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ปัจจุบัน ภายในคณะฯ
  เริ่ม 15 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 2,500
 13. E(1):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs
  กลุ่มทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 16 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 5,000
 14. E(2):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs
  กลุ่มอาจารย์พิเศษ/ศิษย์เก่า/บุคลากรภายในคณะฯ
  เริ่ม 16 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 4,500
 15. E(3):ประชุมวิชาการ 45 ปี Triple Rs
  กลุ่ม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ปัจจุบัน ภายในคณะฯ
  เริ่ม 16 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 พ.ค. 67 @ 05:00 น.
  ฿ 2,500
 16. F(1)(2)(3):Welcome Dinner
  กลุ่มทันตแพทย์ทั่วไป /กลุ่มอาจารย์พิเศษ ศิษย์เก่า บุคลากรภายในคณะฯ /นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี (ปัจจุบัน)
  เริ่ม 16 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 16 พ.ค. 67 @ 23:00 น.
  ฿ 1,000

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567

เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์

เรื่อง Reconstruction, Regeneration, and Rehabilitation

ในระหว่างวันที่ 15–17 พฤษภาคม 2567 

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

         เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Reconstruction, Regeneration, and Rehabilitation เนื่องจากช่องปากเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องใช้ช่องปากและอวัยวะภายในช่องปาก ในการบด เคี้ยว คลุกเคล้าอาหาร กลืน พูด ออกเสียง เราจึงใช้ช่องปากในการดำรงชีวิต ทั้งในเชิงกายภาพและสังคม วิชาชีพทันตแพทย์ เป็นวิชาชีพที่ทำงานใกล้ชิดกับช่องปากมากที่สุด ดังนั้น การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ ความรู้ทางวิชาการ แนวทางปฏิบัติ และวิทยาการสมัยใหม่ทางทันตกรรม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทันตแพทย์ทุกคนควรให้ความสนใจ ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาหลักทางทันตกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผลิตทันตบุคลากรและให้บริการวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์แก่สังคม ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพลวัตของความรู้ทางทันตกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อแนวคิดและแนวทาง ในการรักษาทันตกรรมแก่ผู้ป่วย จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุ่งเน้นถึงความสำคัญของช่องปากและการดูแลสุขภาพช่องปากในมิติที่แตกต่าง จากมุมมองของหลากหลายอาชีพ คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้จัดประชุมวิชาการดังกล่าว โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 16- 17 พฤษภาคม 2567 ณโรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น


2. วัตถุประสงค์

 1.   เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรักษาทางทันตกรรมในมิติที่หลากหลาย
 2.   เพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมรำลึกถึงความผูกพันระหว่างอาจารย์ และศิษย์เก่าทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 3.   เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวงการทันตกรรมระดับประเทศ
 4.   เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


4. กิจกรรมระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ

 1. การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 45 ปีแห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง Reconstruction, Regeneration, and Rehabilitation ในวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณโรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น
 2. กิจกรรมงาน Gala Dinner สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น


5. รูปแบบการจัดกิจกรรม

 •      แบบอภิปราย (onsite)

6. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 200 คน

 • ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
 • ทันตแพทย์ 178 คน
 • วิทยากร 17 คน
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 5 คน


7. ค่าลงทะเบียน

 • ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง

**โปรดตรวจสอบรายละเอียด Package ให้ชัดเจนก่อนลงทะเบียน**


" Surprise promotion!!! ใครที่ลงทะเบียนงาน 45 ปีแล้ว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม ฟรี!!! รับจำนวนจำกัด เพียง 15 คน เท่านั้น!!

แล้วเจอกันที่ห้อง smart classromm คณะทันตะ มข."

ลงทะเบียน งาน Laser ตามลิ้งด้านนล่างนี้เลยนะคะ >>>


https://kku.world/47r4a** สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โครงการเครือข่ายเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 ปีแห่งความสัมพันธ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “Transferring and translation laser dentistry via LDRG KKU networks; 12 years of collaboration towards the sustainability”  


8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                           

 1. ผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรักษาทางทันตกรรมในมิติที่หลากหลาย
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมสร้างความสัมพันธ์และร่วมรำลึกถึงความผูกพันระหว่างอาจารย์และศิษย์เก่าทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมเผยแพร่ชื่อเสียงคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวงการทันตกรรม ระดับประเทศ
 4. ผู้เข้าร่วมประชุมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น