โครงการอบรมระยะสั้น (ทันตกรรมผู้สูงอายุ) ประจำปี 2567

24 มิถุนายน 67 @ 08:30 น. - 31 สิงหาคม 67 @ 16:30 น.
โดย admin admin
481 ครั้ง
24 มิถุนายน 67 @ 08:30 น. - 31 สิงหาคม 67 @ 16:30 น.
โดย admin admin
481 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > โครงการอบรมระยะสั้น (ทันตกรรมผู้สูงอายุ) ประจำปี 2567

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. ทันตแพทย์ทั่วไป
  (ยังไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน)
  เริ่ม 11 มี.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 31 พ.ค. 67 @ 16:30 น.
  ฿ 40,000
 2. ทันตแพทย์/บุคลากรภายในคณะฯ
  (ยังไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน)
  เริ่ม 11 มี.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 31 พ.ค. 67 @ 16:30 น.
  ฿ 3,000

โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น (สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ) ประจำปี 2567

ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2567

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ **

** ผู้สมัครยังไม่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน **

1. หลักการและเหตุผล

           ขณะนี้ประชากรไทยกำลังสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยกลายเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 คือมีสัดส่วนประชากร 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 ประชากรสูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราสูงกว่าร้อยละ 4 ต่อปีในขณะที่ประชากรรวม เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น ตามการคาดประมาณประชากรของสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัย อย่างสมบูรณ์ (Complete aged society) เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี 2574 ดังนั้น การเรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยเป็นความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทันตบุคลากรในประเทศไทย เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องในทุกช่วงระยะของชีวิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดให้มีหลักสูตรอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุขึ้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนสิงหาคม 2567

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ การวางแผนการรักษาผู้ป่วยสูงอายุ 

2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคของผู้สูงอายุ

3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ในการดูแลช่องปาก การบูรณะและฟื้นฟูสภาพช่องปากผู้สูงอายุ


3. ระยะเวลาการจัดโครงการ

ระหว่าง เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2567

 

4. กลุ่มเป้าหมาย                 

 1. ทันตแพทย์ทั่วไป     จำนวน  10  คน
 2. ทันตแพทย์และบุคลากรภายในคณะฯ จำนวน 10 คน  
 3. วิทยากร                จำนวน  8   คน
 4. เจ้าหน้าที่               จำนวน  2  คน

รวม     จำนวน  30 คน

 

5. รูปแบบการจัดโครงการ   

 • บรรยายแบบบออนไซต์ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหิน หมู่ 22 ตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น และ ศูนย์การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


6. สถานที่จัดโครงการ            

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหิน หมู่ 22 ตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


7. ค่าลงทะเบียน   

 • ทันตแพทย์ทั่วไป ท่านละ 40,000.-บาท
 • ทันตแพทย์และบุคลากรภายในคณะฯ ท่านละ 3,000.-บาท

** ยังไม่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากทางคณะฯ ติดต่อกลับ **


8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป
 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในระดับดี-ดีมากอย่างน้อยร้อยละ 80

 

10. การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลจากแบบสอบถามที่ตอบโดยผู้เข้าร่วมอบรม ประเมินความพึงพอใจ รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป