โครงการแนะแนวการทำงานของทันตแพทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ครั้งที่ 2) ปี 2567

27 มีนาคม 67 @ 16:30 น. - 8 พฤษภาคม 67 @ 16:30 น.
โดย admin admin
1957 ครั้ง
27 มีนาคม 67 @ 16:30 น. - 8 พฤษภาคม 67 @ 16:30 น.
โดย admin admin
1957 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > โครงการแนะแนวการทำงานของทันตแพทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ครั้งที่ 2) ปี 2567

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. อบรมวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567
  *เลือกวันเข้าอบรมได้ 1 วัน เท่านั้น
  เริ่ม 27 มี.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 27 มี.ค. 67 @ 16:30 น.
  ฿ 3,500
 2. อบรมวันพุธที่ 3 เมษายน 2567
  *เลือกวันเข้าอบรมได้ 1 วัน เท่านั้น
  เริ่ม 3 เม.ย. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 3 เม.ย. 67 @ 16:30 น.
  ฿ 3,500
 3. อบรมวันพุธที่ 17 เมษายน 2567
  *เลือกวันเข้าอบรมได้ 1 วัน เท่านั้น
  เริ่ม 17 เม.ย. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 17 เม.ย. 67 @ 16:30 น.
  ฿ 3,500
 4. อบรมวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
  *เลือกวันเข้าอบรมได้ 1 วัน เท่านั้น
  เริ่ม 1 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 1 พ.ค. 67 @ 16:30 น.
  ฿ 3,500
 5. อบรมวันพุธที่่ 8 พฤษภาคม 2567
  *เลือกวันเข้าอบรมได้ 1 วัน เท่านั้น
  เริ่ม 8 พ.ค. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 8 พ.ค. 67 @ 16:30 น.
  ฿ 3,500

โครงการแนะแนวการทำงานของทันตแพทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ครั้งที่ 2) ปี2567

หน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม, 3,17 เมษายน, 1,8 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.00 – 16.00 น.

ณ คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


** เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 15 มีนาคม 2567 **

**ผู้สมัครเลือกวันเข้าอบรมได้ 1 วัน/1ท่าน เท่านั้น**

ชำระเงินก่อนมีสิทธิก่อน (ระบบนับจำนวนคน ตามการแนบสลิปโอนเงินค่าลงทะเบียน)

...............................................................................................................................................................

หลักการและเหตุผล

         เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะทางเลือกที่เป็นที่นิยมในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกเรียนต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์เพียงผ่านการแนะแนวทางของรุ่นพี่ หรืออาจารย์แนะแนวในเชิงข้อมูลหรือประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect Experience) เท่านั้น ทำให้ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทันตแพทย์ที่ครบรอบด้าน อาทิ ขั้นตอนการเรียนในระดับปริญญาตรีและแนวทางการเรียนต่อในระดับหลังปริญญาในสาขาต่างๆ ภาระหน้าที่และการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งในปัจจุบันยังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น เครื่องสแกนช่องปากสามมิติแบบดิจิตอล เข้ามาใช้ทั้งการตรวจ วินิจฉัยและใช้ในขั้นตอนการทำหัตถการ รวมถึงยังขาดมุมมองด้านทัศนคติที่มีต่ออาชีพทันตแพทย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับจากการสังเกตการณ์การทำงานจริงของทันตแพทย์ในโรงพยาบาล ที่เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทางตรง (Direct Experience)

ดังนั้นหน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการแนะแนวการทำงานของทันตแพทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานในฐานะทันตแพทย์ รวมถึงสร้างมุมมองทัศนคติต่ออาชีพทันตแพทย์ที่ถูกต้อง สร้างเสริมประสบการณ์ทางตรงจากการสังเกตการทำงานจริง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกคณะในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้ทางโครงการแนะแนวยังเปิดโอกาสให้มีการสอบถามพูดคุย สอบถามกับทันตแพทย์ในประเด็นที่สงสัยของนักเรียนแต่ละบุคคลอีกด้วย (Personalized Learning)


วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของทันตแพทย์ รวมถึงมีทัศนคติต่ออาชีพทันตแพทย์จากประสบการณ์ทางตรง ทั้งจากทันตแพทย์และผู้ร่วมงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สังเกตการณ์ขั้นตอนการทำงานในคลินิกทันตกรรม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติการทำหัตถการทางทันตกรรมต่างๆในแบบจำลอง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างเป็นระบบ คือ ตรวจฟันผุ เหงือก ปริมาณหินน้ำลาย ฟันคุด และได้รับภาพถ่ายรังสีพาโนรามิกในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล
 5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับการตรวจประเมินการสบฟันโดยใช้การสแกนช่องปากแบบดิจิตอล


ผู้รับผิดชอบโครงการ

         ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลทันตกรรม และผู้ช่วยทันตแพทย์คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ทันตแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน 16  คน

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันละ 8 คน จำนวน 5 วัน) จำนวน 40  คน

รวมทั้งสิ้น จำนวน 56  คน


 วันและเวลาดำเนินโครงการ

27 มีนาคม, 3,17เมษายน, 1,8 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.00 – 16.00 น.

ณ คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวมเวลาดำเนินโครงการ 5 วัน

** โปรดเลือกวันอบรม 1 วันเท่านั้น** ชำระเงินก่อนมีสิทธิก่อน (ระบบนับจำนวนคนตามการแนบสลิปโอนเงินค่าลงทะเบียน)


สถานที่ดำเนินโครงการ

คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รูปแบบการจัด    

จัดการแนะแนวในรูปแบบการบรรยาย ณ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก และสังเกตการณ์การทำงานของทันตแพทย์ รวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปากผู้เข้าร่วมโดยทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาล คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก


การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลจากแบบสอบถามที่ตอบโดยผู้เข้าร่วมอบรม ประเมินความพึงพอใจ รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของทันตแพทย์และมีทัศนคติถูกต้องต่ออาชีพทันตแพทย์จากประสบการณ์ทางตรง
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สังเกตการณ์การทำงานในคลินิกทันตกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติการทำหัตถการทางทันตกรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในงานทันตกรรมได้มากขึ้น
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคตได้อย่างมั่นใจ
 5. ผู้เข้าร่วมจะได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและการสบฟันอย่างเป็นระบบ รวมถึงได้รับภาพถ่ายรังสีพาโนรามิก