โครงการอบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 (สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก)

8 กรกฎาคม 67 @ 08:30 น. - 30 สิงหาคม 67 @ 16:30 น.
โดย cedent kku
111 ครั้ง
8 กรกฎาคม 67 @ 08:30 น. - 30 สิงหาคม 67 @ 16:30 น.
โดย cedent kku
111 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > โครงการอบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 (สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก)

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. โครงการอบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 (สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก)
  ทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 10 มิ.ย. 67 @ 08:30 น.
  ถึง 25 มิ.ย. 67 @ 16:30 น.
  ฿ 40,000

โครงการอบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุ (เวชศาสตร์ช่องปาก)

แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หลักการและเหตุผล

ด้วยประชากรผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบันทั้งในประชาคมโลก และในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุส่งผลให้มีผู้มารับบริการทันตสาธารณสุขที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น รอยโรคในช่องปากซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นทันตแพทย์ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนจึงควรมีความรู้ความสามารถในการดูแลและจัดการกับรอยโรคต่างๆ เหล่านี้มากขึ้น เพื่อให้การบริการทางทันตสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับรอยโรคในช่องปากที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวินิจฉัยดูแล และจัดการรอยโรคในช่องปากที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้


ผู้รับผิดชอบโครงการ

         แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ

    ในวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2567 และ วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. ทันตแพทย์ทั่วไป จำนวน  5 คน

2. วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน

รวม    จำนวน 19 คน

 

วิธีดำเนินการ

 1.  จัดทำและขออนุมัติโครงการ
 2.  ประชาสัมพันธ์
 3.  จัดเตรียมสื่อ/สื่อสอนออนไลน์ประกอบการสอน อบรมและบรรยาย
 4.  อบรมหัวข้อการเรียนรู้การดูแลและการจัดการกับรอยโรคต่าง


รูปแบบการจัดงาน

จัดประชุมในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุมย่อย 2 ชั้น 5 และคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


การประเมินผลโครงการ

    ประเมินผลจากแบบสอบถามที่ตอบโดยผู้เข้าร่วมอบรม ประเมินความพึงพอใจ รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. ทันตแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับรอยโรคในช่องปากที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

         2. ทันตแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านอบรมสามารถวินิจฉัยดูแล และจัดการรอยโรคในช่องปากที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้