อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Indirect Veneers : Clinical Tips"

1 กรกฎาคม 65 @ 08:00 น. - 1 กรกฎาคม 65 @ 17:00 น.
โดย cedent kku
1064 ครั้ง
1 กรกฎาคม 65 @ 08:00 น. - 1 กรกฎาคม 65 @ 17:00 น.
โดย cedent kku
1064 ครั้ง

การประชุมวิชาการ > อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Indirect Veneers : Clinical Tips"

***กรุณาสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนงานประชุม***

ดำเนินการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนได้ทุกงานประชุม

หัวข้อที่เปิดประชุม
 1. สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป
  เริ่ม 1 ก.ค. 65 @ 08:00 น.
  ถึง 1 มิ.ย. 65 @ 17:00 น.
  ฿ 5,000
 2. สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มข.
  เริ่ม 1 ก.ค. 65 @ 08:00 น.
  ถึง 1 ก.ค. 65 @ 17:00 น.
  ฿ 3,500

ปัจจุบันผู้ป่วยที่มาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขเรื่องความสวยงามในบริเวณฟันหน้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน การบูรณะด้วยพอร์ซิเลนวีเนียร์เป็นทางเลือกสำคัญในการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว โดยวิธีการนี้จะสูญเสียเนื้อฟันน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการทำครอบฟันและให้ผลลัพธ์การรักษาที่น่าพอใจ แต่ขั้นตอนการบูรณะมีรายละเอียดสูงและเสียเวลาในการรักษามาก ทั้งยังต้องอาศัยความชำนาญของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาเป็นองค์ประกอบหลัก

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 30 คน

 • ทันตแพทย์ทั่วไป (ผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว)
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ภายในคณะฯ*

(*คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาัยขอนแก่น)


ระยะเวลาและสถานที่อบรม

 • วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ชั้น 4

อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร

บรรยาย            

 • ผศ.ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต์

ปฏิบัติการ          

 • ศ.ดร.ทพญ.ปัทมา นาถะภักติ
 • ผศ.ทพญ.กรกมล สุขจิตร 
 • ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข
 • ผศ.ดร.ทพญ.อังสนา ใจแน่น
 • ผศ.ดร.ทพ. สุชาติ วงศ์ขันตี 
 • ผศ.ทพ.เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน
 • ผศ.ดร.ทพญ.อุทัยวรรณ  อารยะตระกูลลิขิต
 • ผศ.ทพ.พีรพงศ์ กุประดิษฐ์  
 • ผศ.ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต์
 • ผศ.ทพ.ภาณุพงษ์ จิรเดโชชัย
 • ผศ.ดร.ทพญ.จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 • ผศ.ทพญ.กุลวรา ธาริยะ
 • ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพงษ์ กันตรง 
 • ผศ.ทพญ.ปิ่นพนา ทวีสิทธิ์