การประชุมวิชาการที่ผ่านมาทั้งหมด

Conferenced All

6 พฤษภาคม 65 @ 13:00 น. - 24 มิถุนายน 65 @ 16:00 น.
     อาการปวดและการติดเชื้อบริเวณช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า เป็นสาเหตุหลักที่ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์และได้สร้างความท้าทายในการจัดการและรักษาผู้ป่วย ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “Painfection : ทุกความเจ็บปวด ทุกสิ่งที่คุณควรรู้ เรามีคำตอบให้คุณ”การลงทะเ...
3352 ครั้ง
21 มิถุนายน 65 @ 08:00 น. - 23 มิถุนายน 65 @ 16:30 น.
     ฟันที่มีการสูญเสียโครงสร้างของผิวเคลือบฟันและเนื้อฟัน รวมถึงสิ่งผิดปกติต่าง ๆอาจส่งผลกระทบต่อความสวยงามและหน้าที่การทำงานของระบบบดเคี้ยว ในปัจจุบันผู้ป่วยมีความต้องการรับการรักษาทางทันตกรรมเพื่อแก้ไขความบกพร่องของรูปร่าง ขนาดและสีของฟันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตำแหน่งฟันหน้า การบูรณะฟันด้วยวีเนียร์...
460 ครั้ง
1 กรกฎาคม 65 @ 08:00 น. - 1 กรกฎาคม 65 @ 17:00 น.
     ปัจจุบันผู้ป่วยที่มาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขเรื่องความสวยงามในบริเวณฟันหน้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน การบูรณะด้วยพอร์ซิเลนวีเนียร์เป็นทางเลือกสำคัญในการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว โดยวิธีการนี้จะสูญเสียเนื้อฟันน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการทำครอบฟันและให้ผลลัพธ์การรักษาที่น่าพอใจ แต่ขั้นต...
944 ครั้ง
6 กรกฎาคม 65 @ 08:00 น. - 17 สิงหาคม 65 @ 17:00 น.
     ฟันคุด เป็นพยาธิสภาพที่พบได้บ่อยๆ มักทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวด บวม ฟันผุ และโรคปริทันต์อักเสบของฟันข้างเคียง การติดเชื้อ การแพร่กระจายของเชื้อตามช่องว่างพังผืดของใบหน้า หรือบางครั้งการบวมอาจทำให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยอย่างมาก ดังนั้น ทันตแพทย์จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ...
1486 ครั้ง
25 กรกฎาคม 65 @ 08:00 น. - 27 กรกฎาคม 65 @ 17:00 น.
     ยังไม่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม และแจ้งรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียนอีกครั้งในภายหลัง (ผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียน) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565การบูรณะความวิการบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื...
545 ครั้ง
24 สิงหาคม 65 @ 08:00 น. - 24 สิงหาคม 65 @ 16:30 น.
     สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดบรรยายทางวิชาการ และศึกษาต่อเนื่องทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ให้กับทันตแพทย์ทั่วไป และผู้สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเคล็ดลับในการรักษาคลองรากฟันกรามให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงข้อแน...
1284 ครั้ง
8 กันยายน 65 @ 08:00 น. - 8 กันยายน 65 @ 17:00 น.
      การจัดการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพของผู้เกษียณฯ กลุ่มวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ที่เป็นทันตแพทย์ที่สนใจสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก และศิษย์เก่าหัวข้อParadigm Shift in Pediatric Dental Caries ManagementThe Beauty of Pediatric Occ...
1082 ครั้ง
27 เมษายน 66 @ 08:00 น. - 27 เมษายน 66 @ 17:00 น.
     “Review and Treatment of Temporomandibular Joint Disorders (TMD)” โรคของข้อต่อขากรรไกร (temporomandibular joint disease; TMJ) เป็นโรคที่มีความซับซ้อนในการวินิจฉัยและการรักษา อีกทั้งเป็นโรคที่ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในประเทศไทยไม่ค่อยเจอ บทบาทของทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์...
472 ครั้ง
17 พฤษภาคม 66 @ 09:00 น. - 17 พฤษภาคม 66 @ 17:00 น.
     "Oral rehabilitation by dental prosthesis"ปัจจุบันการรักษาเพื่อตอบรับสังคมผู้สูงอายุกำลังเป็นที่สนใจในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ในส่วนของช่องปาก ใบหน้า และขากรรไกรนั้น ทันตแพทย์เป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการให้การดูแลรักษา ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาโดยเฉพาะที่คณะทันตแพทยศาส...
535 ครั้ง
18 พฤษภาคม 66 @ 08:00 น. - 19 พฤษภาคม 66 @ 17:00 น.
     การประชุมวิชาการ เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องช่องปาก” จาก Basic Oral science to & biomimetic & Digital Dentistry ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่นเนื่องในวาระครบรอบ 44 ปีแห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจ Ex...
986 ครั้ง
29 พฤษภาคม 66 @ 08:00 น. - 31 พฤษภาคม 66 @ 16:00 น.
      **ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากจำนวนผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่เปิดรับเรียบร้อยแล้ว***                 ในปัจจุบันโรงพยาบาลทุกระดับที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศ มีทันตแพทย์ปฏิบัติงานในฐานะผู้ให้บริการทางทันตกรรมพร้อมมูล ครอบคลุมงานระดับเบื้องต้นในเกือบทุกสาขา ซึ่งผู้ป่วยที่มารับบริการมีทั้งผู้ที่มีเฉ...
2230 ครั้ง
12 มิถุนายน 66 @ 08:00 น. - 14 กรกฎาคม 66 @ 17:00 น.
     ด้วยประชากรผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบันทั้งในประชาคมโลก และในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุส่งผลให้มีผู้มารับบริการทันตสาธารณสุขที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น รอยโรคในช่องปากซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นทันตแพทย์ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน...
135 ครั้ง
13 มิถุนายน 66 @ 08:30 น. - 15 มิถุนายน 66 @ 16:00 น.
     ฟันที่มีการสูญเสียโครงสร้างของผิวเคลือบฟันและเนื้อฟัน รวมถึงสิ่งผิดปกติต่าง ๆอาจส่งผลกระทบต่อความสวยงามและหน้าที่การทำงานของระบบบดเคี้ยว ในปัจจุบันผู้ป่วยมีความต้องการรับการรักษาทางทันตกรรมเพื่อแก้ไขความบกพร่องของรูปร่าง ขนาดและสีของฟันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตำแหน่งฟันหน้า การบูรณะฟันด้วยวีเนียร์...
625 ครั้ง
26 มิถุนายน 66 @ 08:00 น. - 29 กันยายน 66 @ 17:00 น.
     ด้วยประชากรผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบันทั้งในประชาคมโลก และในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุส่งผลให้มีผู้มารับบริการทันตสาธารณสุขที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น รอยโรคในช่องปากซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นทันตแพทย์ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน...
359 ครั้ง
1 กรกฎาคม 66 @ 08:00 น. - 30 กันยายน 66 @ 17:00 น.
     โครงการอบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุ (ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าและทันตนิทราเวช)Geriatric Dentistry (Orofacial Pain and Dental Sleep Medicine)ด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และจากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยปี 2553- 2583 ประมาณว่า ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเ...
211 ครั้ง
5 กรกฎาคม 66 @ 08:00 น. - 7 กรกฎาคม 66 @ 18:00 น.
     โครงการฝึกอบรมระยะสั้น แขนงวิชาปริทันตวิทยา เรื่อง Soft Tissue Management Around Dental Implant And Implant Maintenance                 ระหว่าง วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566                    ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักการและเหตุผลปัจจุบันทันตกรรมรากเทียมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในก...
794 ครั้ง
21 สิงหาคม 66 @ 08:00 น. - 21 สิงหาคม 66 @ 16:00 น.
     โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง “เบื้องหลังความสำเร็จงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม” (Esthetics Dentistry: Behind the scene)การบูรณะฟันนั้น นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดรอยโรคเป็นหลักแล้ว ยังจำเป็นต้องแก้ไขให้ฟันที่มีพยาธิสภาพกลับมามีรูปร่างใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด ผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันนั้นได...
794 ครั้ง
23 สิงหาคม 66 @ 08:30 น. - 25 สิงหาคม 66 @ 16:30 น.
     โครงการประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566เรื่อง ทันตกรรมป้องกันในเด็กสำหรับทันตบุคลากรแขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.......................................................................................................................................................
1151 ครั้ง
29 สิงหาคม 66 @ 08:00 น. - 30 สิงหาคม 66 @ 18:00 น.
     โครงการ การพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพช่องปากผู้มีความต้องการพิเศษ ปีงบประมาณ 2566คณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัยและผู้ป่วยพิเศษ ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2566 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**ระบุต้นสังกัดให้ชัดเจน**หลักการและเหตุผล        โรงพยาบาลทันตกรรม ...
723 ครั้ง
13 กันยายน 66 @ 08:00 น. - 13 กันยายน 66 @ 16:30 น.
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Minimally invasive endodontics”คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1.  หลักการและเหตุ สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดบรรยายทางวิชาการ และศึกษาต่อเนื่องทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ให้กับทันตแพทย์ทั่วไป และผู้สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเค...
927 ครั้ง